กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ
|

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Digital transformation ผมเลยเรียบเรียงกรณีศึกษาในองค์กรระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จมาให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับ

ก่อนอื่นผมขอเกริ่นถึงเป้าหมายสำคัญ (Ultimate Goal) การ transformation มักจะแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้
1. Improve digital customer experience
– เพื่อเพิ่ม Brand Loyalty
– รายได้ (revenues)
– ประสิทธิภาพการผลิต (productivity)
– การซื้อซ้ำ Cross sale, Up sale
2. Streamline business processes เพื่อ
– ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร (seamless process)
– ลดต้นทุนการผลิต(Cost reduction)
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ(supply-chain & partners integration)
3. Optimize infrastructure and operations.
– เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน (reduce complexity)
– สามารถคำนวนปัญหา (Predictive) หรือ Crisis ล่วงหน้า(solve issues before occur)
– ควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Control over assets)
4. Gain insights from analytics to make better decisions
– ใช้ Data ในการตัดสินใจได้ชัดเจน (Data-driven Decision)
– ทั้งองค์กรมี KPI ร่วมกัน (Break KPI silo)

Social Media Tool คืออะไร มี Feature อะไรบ้าง

Social Media Tool คืออะไร มี Feature อะไรบ้าง

เครื่องมือสำหรับจัดการ Social Media ต่างๆมาแบ่ง Featureการทำงาน และวิธีนำไปใช้ประโยชน์ตามประสบการณ์ของผมเอง ทั้งที่เคยใช้จริง หรือเคยพูดคุยกับ Tools เหล่านี้ ไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศ ผมแบ่งให้เพื่อนๆเห็นภาพตามนี้ครับ
1. Social media channels management
2. Influencer Marketing
3. Social Ads : Management & Optimization
4. Social Media Monitoring & Listening
* หมายเหตุ Social analytic อยู่ในทุกหมวดหมู่ครับ

การวัด Tradition marketing ให้มีประสิทธิภาพด้วย technology
|

การวัด Tradition marketing ให้มีประสิทธิภาพด้วย technology

การวัด Tradition marketing ให้มีประสิทธิภาพด้วย technology
จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้าน Technology สิ่งที่เจ้าของกิจการ, CEO, CMO ในBrand ชั้นนำองประเทศ หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ หลายๆท่าน น่าจะมีประสบการณ์คาบเกี่ยวตั้งแต่ยุค 20 ปีที่แล้ว ทียังมี Mindset มองการทำการตลาดแค่ Above the line, Below the line เท่านั้น