Zoho Analytic เครื่องมือ Martech ที่ช่วยสร้าง Dashboard แบบ automatic
|

Zoho Analytic เครื่องมือ Martech ที่ช่วยสร้าง Dashboard แบบ automatic

สร้าง Data-Driven Culture ง่ายๆด้วย Auto Generate report จาก Zoho Analytic “Report” เครื่องมือ Martec ที่ช่วยสร้าง Dashboard แบบ automatic ตามภาพ โจทย์คือผมต้องการให้ทีมที่ดูแล Email Traffic สามารถเห็น Insight จากการส่ง Email ตลอดทั้งปี