Personalization Marketing คืออะไร ตัวอย่าง Rules-based, Journey-based, และ Machine Learning

Personalization Marketing คืออะไร ตัวอย่าง Rules-based, Journey-based, และ Machine Learning

Personalization marketing คือการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารข้อความแบบ Dynamic , การปรับรูปแบบบริการ (Service) ให้เหมาะสมกับ segmentation ต่างๆของลูกค้า หรือการปรับInterface, Layout ของ Frontend ต่างๆ และแม้แต่การนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าน่าจะสนใจ (Related items) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Personalization marketing