Customer Data คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท

Customer Data คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท

Customer Data คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท

ในโลกปัจจุบัน การเข้ามาของTechnology และ Big Data มีปริมาณมหาศาล มีการวิ่งของข้อมูลอย่างรวดเร็วทุกวินาที มีช่องทางหลากหลายทั้ง Offline/Online และปริมาณข้อมูลเหล่านี้จะโตขึ้นแบบก้าวกระโดด (Exponential) อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้เลย ข้อมูลลูกค้า หรือCustomer data คือข้อมูลที่สำคัญต่อทุกๆธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ,การเก็บเพื่อปรับปรุงบริการหลังการขาย, เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เช่นการสื่อสาร(communication), การทำ Segmentation หรือการ Personalization เป็นต้น