Digital Transformation
|

Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องของ Technology

Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องของ Technology

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลกโดย Wall Street Journal เรื่อง Risk Factor ในการดำเนินธุรกิจของปี 2019หัวข้อที่ได้รับความกังวลเป็นอันดับ 1 คือ Digital Transformation (DT)

ทั้งนี้จากการเริ่มต้น(initiative & pilot) DT ขององค์กรต่างๆทั่วโลกในปี 2018ทั้งหมด มี 70% ตอบว่าที่ยังรู้สึกห่างไกลจาก Goal ที่ตั้งไว้… โดยพื้นฐาน ส่วนใหญ่ DT เป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิผลของสินค้าและบริการ และเป็นเรื่องของการเข้าถึงและเข้าใจCustomer ….ถ้าผู้คนยังไม่มี Mindset ที่ดีพอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน (change) Technology ที่นำเข้ามาจะเปรียบเสมือนแว่นขยายข้อบกพร่องต่างๆ (magnify the flaws)

  5 บทเรียน สำคัญที่จะช่วยนำพาองค์กรต่างๆ ก้าวข้ามข้อจำกัดและประสบความสำเร็จด้าน digital transformation คือ Lesson1: Figure out your business strategy before you invest in anything ค้นหาให้กลยุทธ์ธุรกิจให้เจอก่อนลงทุนใน Technology อะไรก็ตาม ตัวอย่างจาก Li & Fung ที่ให้ความสำคัญกับ3areasคือ speed, innovation, and digitalization – การสินค้าเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยการลด lead times ในการผลิต – การใช้ Data Analytic เพื่อการปรับปรุงระบบ supply chain – การใช้ virtual design technology เพื่อลดเวลาการออก sample model – การ integrates ข้อมูล customers และ vendors

หน่วยงาน Finance สามารถลด Cost ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

Lesson2: Leverage insiders
หลายๆองค์กรเลือกนำเข้าทหารรับจ้างมือดี (Consultant) มือดีจากภายนอกเข้ามาพร้อมกับกลยุทธ์ประเภท one-size-fits-all solutions หรือที่เราๆเรียกกันว่า “best practices.”จะประยุกต์ (apply) เข้าได้กับองค์กรใน sector อื่นๆด้วยเช่นกัน

จริงๆแล้วการ transform จะประสบความสำเร็จได้ดีต้องการความรู้ลึก รู้จริงจากคนทำงาน daily operations และเราสามารถเก็บ Insight ลูกค้าจากคนทำงานประเภทที่ต้องพบเจอลูกค้าในชีวิตจริง (customer-facing staff) นำมาพัฒนากลยุทธ์ แผนงาน หลังจากนั้นจะเป็นการ Adopt technology ที่เหมาะสมมาใช้งาน

Lesson3 : Design customer experience from the outside in.
ถ้า Goal ของการ Digital Transformation คือเพิ่ม customer satisfaction สิ่งที่ดีที่สุดคือการ In-depth input จาก Customer โดยกระบวนการสามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบทั้งการทำ Business Model Canvas, Design Thinking, Focus Group เป็นต้น

Lesson4: Recognize employees’ fear of being replaced.
เมื่อพนักงานในองค์กรรับรู้ถึง Digital Transformation และการที่Humanอาจจะถูก Disruption ด้วยTechnolgy ย่อมต้องมีบางส่วนไม่มั่นใจใน Career path ความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะสื่อสารทำความเข้าใจ หรือวางแผนการพัฒนาบุคคลากรให้เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์|

Lesson5: Bring Silicon Valley start-up culture inside.
เราควรนำวัฒนธรรมองค์กรของ Silicon Valley start-ups ที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจยุคใหม่ เช่น agile decision making, การ Sprint Prototype อย่างรวดเร็วสู่ตลาด, และโครงสร้างการทำงานที่ Flat มากขึ้น มาใช้ในองค์กรมากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากหน่วยงานภายในที่ต้องการเหมาะสม และแน่นอนบางหน่วยงานการเป็น traditional hierarchies แบบเดิม ก็ยังทำงานคู่ขนานกันไปได้อยู่
Credit : https://hbr.org/2019/03/digital-transformation-is-not-about-technology


ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts