ทักษะด้าน Research & Analysis ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากข้อมูลของเราเองในอดีต จากคู่แข่ง หรือจาก Trend ใหม่ๆ ทั่วโลก

5 ทักษะสำคัญในการเป็น Marketing Technologist

1. ทักษะการออกแบบ Customer Journey

ทักษะการออกแบบเจอร์นี่ของลูกค้า (Customer Journey) ทั้งเพื่อทำความเข้าใจกับทีม Designer, Copywriter ในการเตรียม Artwork หรือ Message ต่างๆ แล้วยังมีการต้องส่งผ่านงานไปให้ทีม Implement ระบบดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง

What-is-Customer-Journey-Mapping-

2. ทักษะการเขียน Flowchart

คือการเขียนผังการเคลื่อนที่ตามรูปแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจภาพรวมของแคมเปญ และติดตั้งระบบตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ในการเขียน Flowchart สำหรับ Customer Journey Mapping มีตัวอย่างดังนี้

ทักษะการเขียน Flowchart

3. ทักษะการออกแบบระบบ Automation

หรือการออกแบบ Automation Campaign ใน Flowchart รูปแบบนี้เป็นการออกแบบ Flow ที่ละเอียดพร้อมส่งต่อให้ทีมที่เกี่ยวข้อง ทั้ง Designer, Copywriter หรือ Platform Owner (บางที่ก็คือ Developer) ช่วยให้ผู้ที่รับงานจากเราทำงานต่อได้สะดวกขึ้น เพราะมีรายละเอียดชัดเจน

ทักษะการออกแบบระบบ Automation

4. ทักษะการออกแบบ Lead Qualification & Scoring

หรือการสร้างเกณฑ์เพื่อคัดกรองคุณภาพ Lead และการให้คะแนน Lead ตามเงื่อนไขที่ตั้ง เพื่อช่วยในการลด Workload ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ยังไม่ต้องติดต่อทุกๆ Lead ที่วิ่งเข้ามา เราอาจใช้ระบบ Automation กับ BANT Process ในการทำ Lead Qualification ก็ได้ โดยการกำหนด Rule ต่างๆ คือ

 • B=Budget งบประมาณ
 • A=Authority อำนาจการตัดสินใจของ Lead นั้นๆ
 • N=Need ความต้องการใช้สินค้าและบริการเร่งด่วนแค่ไหน
 • T=Time Frame ระยะเวลาการตัดสินใจ

5. ทักษะด้าน Data Fundamental

ทักษะการเข้าใจพื้นฐานด้านข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ รูปแบบ การทำ Data Visualization และการนำไปอ่านค่าเพื่อหา Insight ในการทำงานต่อๆ ไป

ทักษะด้าน Data Fundamental

5.1 เข้าใจรูปแบบข้อมูลประเภทต่างๆ
Dimensions คือ สิ่งที่ใช้อธิบาย Data ประเภทใช้เพื่ออธิบายหรือแจกแจงข้อมูล โดยข้อมูลที่อยูในกลุ่มนี้ได้แก่
Measures คือ สิ่งที่ใช้อธิบาย Data ประเภทข้อมูลที่มีลักษณะของตัวเลขที่แสดงเชิงปริมาณ และวัดค่าได้ เช่น

5.2 Data Visualization: เลือกรูปแบบกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการเล่า

2.	Data Visualization: เลือกรูปแบบกราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการเล่า

5.3 เข้าใจวิธีการตั้ง Goal & Conversion เลือกการวัดผลให้ถูกต้องตาม Stage ที่ลูกค้าอยู่ และ Objective ของแต่ละ Stage เช่น

 • แคมเปญที่ทำเพื่อ Awareness สามารถตั้ง Goal, Metric แบบเน้นปริมาณได้
 • Landing Page หรือ Section ที่เอาไว้ขายของ ตั้ง Goal, Metric แบบมูลค่ายอดขายเป็นต้น
3.	เข้าใจวิธีการตั้ง Goal & Conversion

6. ทักษะด้าน Research & Analysis

ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากข้อมูลของเราเองในอดีต จากคู่แข่ง หรือจาก Trend ใหม่ๆ ทั่วโลก

ทักษะด้าน Research & Analysis 	ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากข้อมูลของเราเองในอดีต จากคู่แข่ง หรือจาก Trend ใหม่ๆ ทั่วโลก

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

หนังสือการตลาด

Similar Posts